תקנון אתר פרנקו בן

האתר שלנו: https://francobene.com

אתר פרנקו בן – חברת ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ.

תקנון אתר פרנקו בן

א. הקדמה

א. אתר פרנקו בן (ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ) (להלן:”האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה בין היתר, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת “ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ”, ח.פ. 513185348, אשר משרדיה ממוקמים ברח’ בני ברק  תל אביב, ישראל, מיקוד- 6605920  (להלן:”ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ”).

ב. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן:”פעולה”).

ג. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן:”ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי המשתמש, כהגדרתו לעיל, באתר.

ה. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון וכללי השתתפות המפורטים להלן.

ו. אין באמור בתנאי שימוש הנ”ל כדי לגרוע מהוראות התקנון של מועדון לקוחות של פרנקו בן (ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ).

תנאים כלליים

מובהר כי ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק ו/או להפעיל מחדש את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם המלא והבלעדי.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם ללשון נקבה, יחיד לרבים ולהיפך.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

כל פניה, שאלה ו/או מידע נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור לתקנון ו/או לד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ, ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטל: 054-3087872, או בפנייה דרך אתר האינטרנט  www.francobane.com או במייל [email protected] המופיע באתר ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ.

 

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים.

עבור כל פריט המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף הפריט”).

לתשומת הלב, ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.

מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. אחרת לא תוכל ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן:”ביצוע ההזמנה”).

לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ עקב שיבוש הפעלת האתר.

כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.

במעמד ביצוע ההזמנה תבצע ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה.

מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (קרי בוצעה על ידי המשתמש הזמנה אשר אושרה) יכונו להלן: “”הפריטים”.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין חברות כרטיסי האשראי לבין ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה.

השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.

במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 2 ימי עסקים מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר.

יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ.

מובהר כי רישומי מערכת המחשב של ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

היה ובמהלך ביצוע הזמנה עשה המשתמש שימוש בקופון או הטבה כלשהם, ולאחר מכן ביטל או שינה את ההזמנה, לא יהיה המשתמש זכאי להחזר בגין שווי ההטבה / הקופון, והזיכוי אשר יינתן למשתמש הוא בגובה הסכום אשר שולם בפועל.

המשתמש לא יהיה זכאי להחזר בגין קופון או הטבה שהמשתמש לא ניצל בתקופת תוקפם.

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו.

מדיניות משלוחים, החזרות, החלפות וביטולים

אפשרויות משלוח:

משלוח עד הבית או ליעד אחר לפי בחירתך

זמן אספקה תוך 5-10 ימי עסקים.

עלות: 35 ₪

על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים באת ההזמנה, אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.

חברת השליחויות תתאם איתך את מועד ההגעה באת איסוף החבילה ממשרדינו ותישלח אליך הודעה באמצעות סמס/שיחת טלפון.

*חברת השליחויות הינה חברה חיצונית ולכן לעיתים ייתכנו עיכובים שאינם תלויים בנו.

*בחגים מועד ההספקה יכול להתארך עד 10 ימי עסקים

* ליישובים מרוחקים משלוחים זמן האספקה עלול להתארך מעט  (עד 10 ימי עסקים)

יישובים מרוחקים: קיבוצים ויישובים שאינם סמוכים לכבישים ראשיים, יישובים מעבר לקו הירוק, יישובי צפון רמת הגולן, אילת, הערבה וכד’.

בישובים בהם לא ניתן להגיע באמצעות חברת השליחויות – אנו ניצור איתכם קשר למציאת פתרון ולקבלת ההזמנה בזמן ובבטחה.

*ימי האספקה נספרים מיום העסקים הראשון משעה 17:00 ולאחר אישור ההזמנה בחברת האשראי.

איסוף עצמי בתאום מראש בלבד:

הגבלות קורונה: לפי הגבלות משרד הבריאות אין כרגע איסוף עצמי אלא רק משלוחים.

זמן אספקה תוך 5 ימי עסקים.

עלות: ללא עלות

כתובת האיסוף:
דרך בן צבי 84 ת”א (בית פנורמה)

במידה ובחרתם איסוף עצמי, אנא התקשר/י לפני ההגעה אלינו וודאו שהזמנתכם אכן מוכנה.

טלפון לבירורים: 054-2022032 טלי

מעקב אחר הזמנה:

לאחר ביצוע הרכישה, יהיה ניתן לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלך באמצעות הלינק: “הזמנות”

אפשר גם להיכנס לדף האישי שלכם באמצעות כניסה ל”חשבון שלי” בלינק הבא: כניסה לחשבון שלי ,

בנוסף, יישלח אליך אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה. במידה והזמנתך תקינה יישלח אליך דוא”ל ו/או- SMS ובו אישור על ההזמנה ומספר שילוח.

הגבלות קורונה:

* למען בריאות עובדינו והגבלות משרד הבריאות.

* על פי הוראות משרד הבריאות השליח יניח את ההזמנה על סף הדלת

* לא תתאפשר הגעה ליישובים בהסגר

* זמני האספקה בימים אלו עלולים להתארך מעבר לימי האספקה המצוינים, אנו נעשה את מיטב המאמצים לספק את ההזמנות בהקדם ככל האפשר

מדיניות החזרות והחלפות

ביטול רכישה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט

רוצים לבטל רכישה? להחזיר מוצר?

ראשית עליכם ליצור אתנו קשר בכל אחת מהדרכים הבאות:

ניתן להתקשר אלינו לשירות לקוחות: 054-2022032

או בדואר אלקטרוני לכתובת אימייל: [email protected]

לקוח רשאי לבטל עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק), תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.

*אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת ההזמנה. אנו ניהיה רשאים לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

 

החזרת המוצר:

במידה והחלטת להחזיר פריט יש להחזיר לנו את הפריט תוך 14 יום מקבלת המוצר.

יש לוודא שלא נעשה בפריט שימוש כלשהו ולא נפל בו שום פגם או נזק. כמו כן סוליית הנעלים צריכה להיות נקייה מסריטות או לכלוך.

כל שעלייך לעשות הוא לדאוג שהפריט יגיע לשואו רום שלנו בת”א.

שתי אופציות להחזרה:

  1. הגעה פיזית לכתובת:
    דרך בן צבי 84 ת”א (בית פנורמה) בתיאום מראש בלבד. (נא להביא עמך את כרטיס האשראי עימו בוצעה העסקה).
  2. במידה ונבצר ממך להגיע או שהחנות שלנו סגורה בהוראת משרד הבריאות (תקופת הקרונה לדוגמא) ישנה אופציה לבצע החזרה או החלפה בעזרת שליח עד לפתח הבית בעלות של ₪35.

או לשלוח אלינו בדואר רשום בלבד בכתובת הבאה:

לכבוד: פרנקו בן,
דרך בן צבי 84 ת”א (בית פנורמה)

החזר כספי

*החזר כספי בניכוי של 5% משווי העיסקה (עפ”י חוק הגנת הצרכן) יתבצע בתוך 14 יום מיום החזרת המוצר, למעט עלויות משלוח.

*אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת ההזמנה. אנו ניהיה רשאים לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

החלפת מוצר:

מותר לכם לשנות את דעתכם, לרשותכם 14 ימים מיום קבלת המוצר או איסוף המוצר.

אנא התקשרו אלינו ועדכנו אותנו במה תרצו להחליף את המוצר, אנו נבדוק שאכן יש לנו במלאי את הדגם המבוקש ונתאם זמן איסוף.

יש לוודא שלא נעשה בפריט שימוש כלשהו ולא נפל בו שום פגם או נזק. כמו כן סוליית הנעלים צריכה להיות נקייה משריטות או לכלוך.

במידה ונבצר ממך להגיע או שהחנות שלנו סגורה בהוראת משרד הבריאות (תקופת הקרונה לדוגמא) ישנה אופציה לבצע החזרה או החלפה בעזרת שליח עד לפתח הבית בעלות של ₪35.

או לשלוח אלינו בדואר רשום בלבד בכתובת הבאה:

לכבוד: פרנקו בן,
דרך בן צבי 84 ת”א (בית פנורמה)

מוצר שאזל מהמלאי

במידה והמוצר שהזמנת אזל מהמלאי אנו ניידע אותך טלפונית או בדוא”ל.

במקרה זה תוכלו להחליט האם ברצונכם לקבל מוצר חליפי או החזר כספי.

החלפה/החזרה תתאפשר תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר, בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר, לא נגרם נזק למוצר והוא מוחזר באריזתו המקורית.

זיכוי כספי יינתן תוך 14 ימי עסקים מרגע קבלת המוצר במשרדינו.

לתיאום נא להתקשר אלינו: 054-2022032

בכל שאלה נוספת, שירות הלקוחות שלנו ישמח לעזור.

ביקור מהנה ורכישה מהנה באתר.

יחיאל סימן טוב, ד.י אופק יבוא ושיווק בע”מ.